Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji na stronie internetowej pod adresem: www.polar-power.pl , który prowadzona jest przez Sprzedawcę.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość;

2. Cena - cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://www.polar-power.pl/zamow/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów;

4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymienionej w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem https://www.polar-power.pl/zamow/;

5. Dowód zakupu – fakturę, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa;

6. Karta produktu – pojedynczą podstronę zawierającą informacje o pojedynczym produkcie;

7. Klient – osobę fizyczną bądź osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, składającą Zamówienie na stronie internetowej www.polar-power.pl na warunkach określonych w Regulaminie;

8. Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);

9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.);

10. Konsument - Klienta będącego osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych, składającego Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;

11. Koszty dostarczenia Towaru – opłaty za dostawę Towaru do Klienta;

12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Klienta;

13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;

14. Płatność – metodę dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymienioną pod adresem 3. https://www.polar-power.pl/zamow/;

15. Produkt – minimalną i niepodzielną ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest na stronie www.polar-power.pl jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka);

16. Przedmiot umowy – Towary i dostawę będące przedmiotem umowy;

17. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za strony internetowej www.polar-power.pl na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

18. Strona internetowa – prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.polar-power.pl, umożliwiająca składanie Zamówień;

19. Sprzedawca – F.P.H. "BioKent", ul. Kleparz 7, 32-650 Kęty, NIP: 549-001-09-35

20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określane Internetem;

21. Towar lub Towary – Produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży dostępne w na stronie internetowej

22. Termin realizacji – 14 dni

23. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawieraną z wykorzystaniem strony internetowej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

24. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;

25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

26. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem strony www.polar-power.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

II. Warunki ogólne

1. Informacje podane na stronie internetowej www.polar-power.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w stronie internetowej www.polar-power.pl po promocyjnych cenach.

3. Wszystkich Klientów obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

5. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) dołączenia do zrealizowanego zamówienia (wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy) wydrukowanych: dowodu zakupu.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania strony internetowej w najnowszychs wersjach przeglądarek: MSIE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z włączoną obsługą JavaScriptu i najnowszą wersję dodatku FLASH. Używanie nieaktualnych wersji przeglądarek może ograniczać funkcjonalność strony internetowe. Oprogramowanie firm trzecich mające wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony internetowe, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności, należy je wyłączyć.

10. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

III. Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności (z których część może być wielokrotnie powtarzana):

a) zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży, a także z prezentowanymi tam informacjami o właściwościach Towarów;

b) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin;

c) okreslić liczbę zamawianych Towarów

d) wybrać rodzaj dostawy;

e) wybrać rodzaj płatności;

f) wybrać miejsce wydania rzeczy;

g) złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

4. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie.

5. Zawarcie umowy z Klientem (niebędącym Konsumentem) następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

6. Realizacja zamówienia Klienta (nie będącego Konsumentem) płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy,

IV. Dostawa zamówionego Towaru

1. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

3. Zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajduje się na stronie Sklepu pod adresem: https://www.polar-power.pl/zamow/.

4. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany (wybranym przez Klienta rodzajem dostawy) do wskazanego przez niego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w części II (Warunki ogólne) ust. 7 pkt a)

V. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia rzeczy.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.2, wystarczy przed jego upływem wysłanie przez Konsumenta stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć:

a) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub

b) na formularzu dostępnym pod adresem https://www.polar-power.pl/img/formularz_zwrotu.doc lub

c) w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.

5. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.

6. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na następujący adres korespondencyjny lub e-mail Sprzedającego:

F.P.H. "BioKent", ul. Kleparz 7, 32-650 Kęty, mail: poczta@polar-power.pl

7. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz będącą przedmiotem umowy Sprzedającemu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot kosztów dostarczenia rzeczy dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Konsument wybrał najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.

13. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

14. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Konsumentowi, zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VII. Reklamacja

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Klientów (nie będących Konsumentami) z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane:

a) na adres:

F.P.H. "BioKent", ul. Kleparz 7, 32-650 Kęty

lub

b) na adres e-mail: poczta@polar-power.pl

4. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego http://www.polar-power.pl/img/formularz_reklamacji.doc

5. Reklamowany Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji należy przesłać na adres:

F.P.H. "BioKent", ul. Kleparz 7, 32-650 Kęty

6. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Konsument zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
b) Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej;
c) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

IX.  Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji na stronie internetowej www.polar-power.pl Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: F.P.H. "BioKent", ul. Kleparz 7, 32-650 Kęty

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 33 845-36-34, 696-045-011

c) za pośrednictwem e-mail: poczta@polar-power.pl

X. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (www.polar-power.pl/regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Konsument uzna ten Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2019 roku.